2019-08-21
Dagens namn: Jon
Jonna

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB
Box 40
736 21 Kungsör


E-post till klubben

Startsida
 
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 ÅRSPROGRAMMET 2019
 AVGIFTER 2019 o 2020
 BLI MEDLEM I KMBK
 BRYGGOR/SLIP/RAMP
 RESEERSÄTTNING
 STYRELSENS UPPGIFTER
 HAMN- och SLIPREGLER
 FILMER OM LIVRÄDDNING
 GDPR
 MILJÖREGLER
 KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
 STYRELSEN + ALLA SEKTIONER
 ÄNDRA DINA UPPGIFTER
 STADGAR
 KMBK:s styrelser 1957-2019
 ADRESS TILL HEMSIDAN
 KMBK:s första protokoll 1957
 KMBK:s HISTORIA
 LÄNKAR

 Avgifter
 Fotoalbum
 Gästbok
 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 764125
Information om cookies

Vädret Kungsör


USCH...VILKET TRÅKIGT VÄDER!!!
Tråkigt och regnigt väder, men ändå genomfördes årets STRÖMMINGSFEST på Harsten med några få och tappra deltagare.

Regnet blåste bort flertalet, som hade planerat att njuta av lekar och gratis strömming på klubbholmen. Tolv båtar hade ändå kommit och det får anses vara bra, med tanke på omständigheterna.

Vi tar nya tag till nästa säsong!

HAR DU BÅTEN KVAR PÅ SLIPEN ?
Då är det bråttom att sjösätta den FÖRE 15 AUGUSTI för att undvika att inte få en onödig kostnad på 2.000 kronor.

I klubbens regelsamling står det:
”Alla båtar bör sjösättas senast 15 augusti varje år.
Båtägare som inte har möjlighet att sjösätta blir debiterad ”slipavgift sommar” efter 16 augusti. Är det av särskilda skäl omöjligt för båtägaren att sjösätta båten kan styrelsen medge undantag och bevilja avgiftsbefrielse för innevarande år. Skriftlig ansökan om detta skall inkomma till styrelsen senast 1 augusti.”

SENASTE STYRELSEMÖTET. VAD HÄNDE???
RAPPORT från STYRELSEMÖTET 28 maj:
1. Mötets öppnande.
2. Dagordningens godkännande.
3. Godkännande av föregående protokoll.

4. Skrivelser / meddelanden.
*Från kommunen har vi erhållit 16 000 kr i bidrag.
* En dispensansökning från Annika Lindahl.
* Hemsides leverantör: Arbetet är beställt så nu rullar det på.
* Harsten: Bryggan är inte ute än men är på gång. När och om arbetsdagen blir av är inte bestämt än. Man behöver en motorsåg och röjsåg, det ska finnas i klubben kanske Pekka vet. Det här visar på behovet av en inventarielista som visar vem som har vad som klubben äger. Lennart Johansson ordnar detta. Sedan informerade Lennart Johansson om Harstens budget.
* Brygg: Man har sett över bryggorna och sett några akuta fall, man har skapat en jobblista samt talar med Pekka om Harstensbryggorna.
* Slip: Inget nytt utom att sjösättningen är ordnad och allt gick bra.
* Materialförvaltare: Man har klippt gräset några gånger i övrigt inget nytt.
* Trivselgruppen: Ansvariga medlemmar inte närvarande.
* Miljögruppen: Man planerar en miljörevision samt att Arboga båtklubb har fått LOVA-bidrag.
* Registret: Inget nytt, men vi har fått fem nya medlemmar sedan förra mötet.

7. Bordlagda frågor.
* Angående fonderig av medel: Inget nytt
* Containerfrågan: Ulf Eriksson arbetar med det.


9. Övriga frågor.
* Båtvagn: Klubben har en gammal båtvagn som styrelsen beslutade att försöka sälja för 5000 kr.
* Ansökan om dispens: Annika Lindahl beviljades dispens av styrelsen. Lennart Johansson meddelar Annika beslutet.

10. Nästa möte tisdagen den 27/8 kl. 19:00 i klubbhuset.
11. Mötets avslutande. V. ordförande avslutade mötet och tackade alla för


VI FLYTTAR PÅ STRÖMMINGSFESTEN OCH ESKADERN !!!
Av olika anledningar får två av årets programpunkter nya datum.
Glöm vad som står i vårt tryckta program. Här är de nya uppgifterna som du skall ändra på i din kalender:

- STRÖMMINGSFESTEN - flyttas till lördagen den 10 augusti kl 17.
- ESKADER TILL HEMLIGT MÅL sker lördagen den 31 augusti kl. 12

SÄKERTHETSBESIKTNINGEN ÄR NU KLAR
Nu har vi genomfört vår första miljö- och säkerhetskontroll.
Kontrollen skedde onsdagen den 12 juni, vilket blev en dag tidigare än planerat.

Hur blev resultatet?

Det var överlag bra. Det bara fanns några mindre anmärkningar, som skall vara åtgärdade till den 1 mars 2020. Anmärkningarna gällde:

- Gamla telefonstolpar på slipområdet

- Runnastrandsbryggan i dåligt skick.

- Verkstadsboden allmänt stökigt. Det fanns gamla färgburkar och oljor i en del skåp. Alla skåp gick inte besikta, eftersom de var låsta.

- I några båttält fanns glykol, sprayburkar, oljor, linolja förvarades på felaktigt sätt. I ett av tälten förekom en icke godkänd elinstallation.

Ansvarig för besiktningen är Tomas Karlsson.


LÄS !!! VIKTIGT INFO TILL VÅRA MEDLEMMAR !!!
Som alla vet så måste vi följa Sveriges miljölagar. Vi inte får förorena mark eller vatten! Det innebär att i Mälaren är det förbjudet att använda biocidfärg (giftfärg) som skydd mot beväxning på båtbottnen.

Den 23 april kom miljö- och hälsoskyddsinspektör Jonas Liljesvan till KMBK och gjorde en miljöinspektion. Han upptäckte att vi hade brister. Bristerna som kunde delas in ”regler och rutiner” samt bottenfärger.

Jonas Liljesvan, som är miljö- och hälsoskyddsinspektör i Arboga och Kungsör, gjorde miljöinspektion hos ABK, KMBK och KSS. Alla tre klubbarna hade samma brister!

För att åtgärda ”regler och rutiner” skapade vi tre miljöregler: avfallshantering, kemikalier samt underhåll av båtar. Regelförslag, som kommande årsmöte skall ta ställning till. De antagna reglerna kommer sedan att finnas på hemsidan tillsammans med våra uppdaterade stadgar och hamn- och slipregler.

Våra miljöregler är inte svåra att följa.

Största bristen vi har är vår hantering av kemikalier. För att förhindra att vi förorenar marken så skall alla kärl ha en ”invallning”. Burkar, dunkar måste stå i plastbackar eller något annat som fångar upp läckage.

Båtar i Mälaren inte får vara målade med biocidfärg och måste saneras. Hur detta skall gå till är just nu okänt. Många äldre båtar kan ha extremt giftiga färger (TBT) - farliga både för den som sanerar och för omgivningen.

Vårt mål är att alla båtar som ligger vid klubbens bryggor (eller som bottentvättas på vårt område) skall vara sanerade inom några år.

Första delmålen är att under våren få fram vilka båtar som är aktuella för sanering men också att bjuda in till en informationskväll.

Eftersom bara hälften av alla båtar ligger vid våra bryggor - eller på slipen - så är det inte enkelt att göra en så kallad XRF-mätning. Alla båtägare har därför uppmanats att svara på en enkät om sin båts bottenfärg.

Jonas Liljesvan har meddelat att han kommer att göra förnyade inspektioner under 2019 och 2020.


KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
Behöver du en ny VIMPEL till båten? Den gamla har blivit sliten och ful och skall bytas ut.
Du får en ny av Lars Gustavsson för 200:- .

…eller behöver du en KLUBBNYCKEL, som låser upp nästan alla våra dörrar.
Depositionsavgiften är 200:- som återbetalas när du lämnar tillbaka nyckeln.

Kontakta Lars Gustavsson, Bältgatan 1 - 0705-22 23 23 eller tantbla@outlook.com.
Avgifterna faktureras sedan från vår kassör.

DET FINNS EN HJÄRTSTARTER HOS KLUBBEN.

När våra båtar finns på land är apparaten i vårt klubbhus på slipen. Under båtsäsongen flyttar vi ut den till vår klubbstugan på Harsten.

En hjärtstartare är en apparat som kickar igång hjärtat igen vid ett hjärtstopp.
Det handlar om att få igång hjärtat så snabbt som möjligt och det är då hjärtstartaren behövs. Ju kortare tid som hjärtat står stilla, desto större är chansen att överleva. Med en hjärtstartare skickas en kontrollerad elstöt genom hjärtat, som kan starta hjärtat på nytt efter ett hjärtstopp.

En hjärtstartare får användas av vem som helst.


Artikeln fortsätter om du trycker på rubriken.


Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!