2019-01-21
Dagens namn: Agnes
Agneta

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB
Box 40
736 21 Kungsör


E-post till klubben

Startsida
 
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 ÅRSPROGRAMMET 2018
 AVGIFTER 2017 o 2018
 BLI MEDLEM I KMBK
 BRYGGOR/SLIP/RAMP
 RESEERSÄTTNING
 STYRELSENS UPPGIFTER
 HAMN- och SLIPREGLER
 FILMER OM LIVRÄDDNING
 GDPR
 INFÖR ÅRSMÖTET 2019 - DOKUMENT
 KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
 STYRELSEN + ALLA SEKTIONER
 ÄNDRA DINA UPPGIFTER
 STADGAR
 KMBK:s styrelser 1957-2018
 ADRESS TILL HEMSIDAN
 KMBK:s första prokoll 1957
 KMBK:s HISTORIA
 LÄNKAR

 Avgifter
 Fotoalbum
 Gästbok
 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 712074
Information om cookies

Vädret Kungsör


Välkomna till KMBK:s årsmöte
klockan 19.00 den 12 februari 2019
Matsalen i Kung Karl skola, Kaplansgatan 3A.
(hoppas att kartan kan hjälpa dig att hitta rätt).

Välkomna
önskar styrelsen

LÄS !!! VIKTIGT INFO TILL VÅRA MEDLEMMAR !!!
Som alla vet så måste vi följa Sveriges miljölagar. Vi inte får förorena mark eller vatten! Det innebär att i Mälaren är det förbjudet att använda biocidfärg (giftfärg) som skydd mot beväxning på båtbottnen.

Den 23 april kom miljö- och hälsoskyddsinspektör Jonas Liljesvan till KMBK och gjorde en miljöinspektion. Han upptäckte att vi hade brister. Bristerna som kunde delas in ”regler och rutiner” samt bottenfärger.

Jonas Liljesvan, som är miljö- och hälsoskyddsinspektör i Arboga och Kungsör, gjorde miljöinspektion hos ABK, KMBK och KSS. Alla tre klubbarna hade samma brister!

För att åtgärda ”regler och rutiner” skapade vi tre miljöregler: avfallshantering, kemikalier samt underhåll av båtar. Regelförslag, som kommande årsmöte skall ta ställning till. De antagna reglerna kommer sedan att finnas på hemsidan tillsammans med våra uppdaterade stadgar och hamn- och slipregler.

Våra miljöregler är inte svåra att följa.

Största bristen vi har är vår hantering av kemikalier. För att förhindra att vi förorenar marken så skall alla kärl ha en ”invallning”. Burkar, dunkar måste stå i plastbackar eller något annat som fångar upp läckage.

Båtar i Mälaren inte får vara målade med biocidfärg och måste saneras. Hur detta skall gå till är just nu okänt. Många äldre båtar kan ha extremt giftiga färger (TBT) - farliga både för den som sanerar och för omgivningen.

Vårt mål är att alla båtar som ligger vid klubbens bryggor (eller som bottentvättas på vårt område) skall vara sanerade inom några år.

Första delmålen är att under våren få fram vilka båtar som är aktuella för sanering men också att bjuda in till en informationskväll.

Eftersom bara hälften av alla båtar ligger vid våra bryggor - eller på slipen - så är det inte enkelt att göra en så kallad XRF-mätning. Alla båtägare har därför uppmanats att svara på en enkät om sin båts bottenfärg.

Jonas Liljesvan har meddelat att han kommer att göra förnyade inspektioner under 2019 och 2020.


STYRELSEMÖTET DEN 18 DECEMBER
1. Mötets öppnande.
Ordförande hälsade alla välkomna.

2. Dagordningens godkännande.
Godkändes efter att punkten miljögruppen lagts till i punkt 6 ”Rapporter”.

3. Godkännande av föregående protokoll.
Godkändes.

4. Skrivelser / meddelanden.
Inget nytt utom ett meddelande från Svenska Båtunionen till Lennart Johansson.

5. Ekonomi.
Inget nytt.

6. Rapporter.
• Brygg: Inget nytt.

• Slip: Inget nytt.

• Harsten: Inget nytt.

• Materialförvaltare: Ansvarig medlem inte här annars inget nytt.

• Trivselgruppen: Inget nytt.

• Registret: Inget nytt.

• Miljögruppen: Lennart Johansson berättade om vad som har hänt med miljöarbetet t-ex:
Att han har via e-post skickat ut ett frågedokument till medlemmarna och ca 25 st har svarat.
Att han och Rolf Eriksson har kontrollerat KMBK:s elinstallationer och det mesta är i bra skick men lite måste
åtgärdas, efter omröstning så beslutade styrelsen att alla fel ska åtgärdas så KMBK uppfyller alla krav på elsäkerhet.

7. Bordlagda frågor.
• Låsen i verkstaden: Urban Dahlgren har talat med medlemmarna om vad som är i skåpen men Lennart Johansson
har inte haft tid att ordna telefonlistan.

8. Kvarstående arbeten. Inga.


9. Övriga frågor.
• Verksamhetsrapport från grupperna: Eftersom alla inte hade sina rapporter färdiga så flyttas punkten till nästa
möte.
• Budget 2019: Arbetet bordläggs till nästa möte.

• Avgifter för 2020: Lennart Johansson föreslog en ändring av sommaravgifterna som sedan bifölls av styrelsen, övriga
ändringar bordläggs till nästa möte.

• Ändringar i Hamn och Slipregler: Lennart Johansson föreslog flera ändringar i Hamn och Slipreglerna med tanke
på de kommande miljökraven, styrelsen godkände förslagen till ändringar och beslutade att publicera de på
hemsidan samt lägga fram dom i klubbhuset så medlemmarna kan läsa om förslagen inför årsmötet.

Sedan pratade Lennart Johansson om att KMBK behöver skapa en miljögrupp som ska sköta miljöfrågorna och se till
att de efterlevs. Styrelsen beslutade att en miljöansvarig ska väljas av årsmötet som sedan får utse vilka som ska ingå
i miljögruppen. Obs! alla föreslagna ändringar följer med som en bilaga till protokollet.
Han pratade sedan om att KMBK behöver en verksamhetsplan och vikten av att vara en ideell förening.

10. Nästa möte. Tisdag den 15/1 kl. 19:00 i klubbhuset.


11. Mötets avslutande. Ordförande avslutade mötet och tackade alla för visat intresse.


Vid protokollet:
Per-Erik JanssonINFÖR ÅRSMÖTET 2019 - DOKUMENT
Snart är det årsmöte. Styrelsen kommer att informera om en del förändringar i klubben – och vi - skall fatta en del viktiga beslut.

Här nedan finns det länkar till dokumenten som kommer att diskuteras. Klicka och läs så är du väl förberedd inför mötet.

KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
Behöver du en ny VIMPEL till båten? Den gamla har blivit sliten och ful och skall bytas ut.
Du får en ny av Lars Gustavsson för 200:- .

…eller behöver du en KLUBBNYCKEL, som låser upp nästan alla våra dörrar.
Depositionsavgiften är 200:- som återbetalas när du lämnar tillbaka nyckeln.

Kontakta Lars Gustavsson, Bältgatan 1 - 0705-22 23 23 eller tantbla@outlook.com.
Avgifterna faktureras sedan från vår kassör.

DET FINNS EN HJÄRTSTARTER HOS KLUBBEN.

När våra båtar finns på land är apparaten i vårt klubbhus på slipen. Under båtsäsongen flyttar vi ut den till vår klubbstugan på Harsten.

En hjärtstartare är en apparat som kickar igång hjärtat igen vid ett hjärtstopp.
Det handlar om att få igång hjärtat så snabbt som möjligt och det är då hjärtstartaren behövs. Ju kortare tid som hjärtat står stilla, desto större är chansen att överleva. Med en hjärtstartare skickas en kontrollerad elstöt genom hjärtat, som kan starta hjärtat på nytt efter ett hjärtstopp.

En hjärtstartare får användas av vem som helst.


Artikeln fortsätter om du trycker på rubriken.


Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!