2019-01-21
Dagens namn: Agnes
Agneta

KUNGSÖRS MOTORBÅTSKLUBB
Box 40
736 21 Kungsör


E-post till klubben

Startsida
 
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 ÅRSPROGRAMMET 2018
 AVGIFTER 2017 o 2018
 BLI MEDLEM I KMBK
 BRYGGOR/SLIP/RAMP
 RESEERSÄTTNING
 STYRELSENS UPPGIFTER
 HAMN- och SLIPREGLER
 FILMER OM LIVRÄDDNING
 GDPR
 INFÖR ÅRSMÖTET 2019 - DOKUMENT
 KLUBBNYCKLAR och VIMPLAR
 STYRELSEN + ALLA SEKTIONER
 ÄNDRA DINA UPPGIFTER
 STADGAR
 KMBK:s styrelser 1957-2018
 ADRESS TILL HEMSIDAN
 KMBK:s första prokoll 1957
 KMBK:s HISTORIA
 LÄNKAR

 Avgifter
 Fotoalbum
 Gästbok
 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 712079
Information om cookies


ÅRSMÖTESPROTOKOLL

ÅRSMÖTESPROTOKOLL
för verksamhetsåret 2017


Tisdagen den 14 februari 2018-02-13
Kung Karls matsal, Kungsör
Tjugotvå medlemmar deltog i årsmötesförhandlingarna.


1. Mötets öppnande
Ordförande Sabina Schnegotzki hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av mötets stadgeenliga kallelse
Godkändes.


3. Dagordningens godkännande
Styrelsens förslag till dagordning godkändes.


4. Val av funktionärer för årsmötet
- Till ordförande valdes Bo Altun
- Till sekreterare valdes Lars Gustavsson
- Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anette Johansson och Sören Andersson.


5. Föredragning av års- och revisionsberättelser
- Årsberättelserna lästes upp av varje ansvarig styrelsemedlem (bilagorna 1A, 1B, 1C och 1D).
- Kassarapporten redogjordes av Pia Carlsson (bilaga 2).
- Revisionsberättelsen (bilaga 3).


6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
- Beviljades.


7. Val av funktionärer
- Ordförande: Bo Altun – 1 år (nyval)
- Sekreterare: Per-Erik Jansson – 2 år (omval)
- Materialförvaltare: Sören Andersson – 2 år (omval)
- Styrelsesuppleanter: Ulf Eriksson och Tomas Karlsson – 1 år (omval)
- Revisor: Kjell Nyblom – 2 år (omval)
- Revisorssuppleanter: Asbjörn Hansen - 1 år (omval) och Lennart Johansson – 1 år (nyval)
- Registerhållare: Lennart Johansson – 2 år (omval)
- Valberedare: Petra Törnudd – 2 år (omval)
- Trivselgruppen: Agneta Södergren – 2 år (omval)8. Förslag till verksamhetsplaner
Verksamhetsplanerna för det kommande året redovisades och godkändes.
KMBK:s alla övergripande aktiviteter (bilaga 4A) och Trivsel- och Bryggruppernas olika projekt (bilagorna 4B och 4C).


9 Förslag till ändringar av stadgar och hamn-och slipregler.
Det fanns ett mindre antal korrigeringar på förslag i av hamn-och slipregler (bilaga 5).
Ett av dem gällde att tydliggöra bryggförvaltarens mandat.
Nästa ändringsförslag berörde båttälten på slipområdet – och slutligen – om arbetsplikten skulle omfatta styrelsens medlemmar.

KMBK är en allmännyttig momsbefriad förening. För att uppfylla alla de kriterier som Skatteverket kräver, har våra stadgar nu noggrant anpassats till lagstiftningen.

En annan viktig förändring är att kassören endast får göra utbetalningar på max 20.000 kronor. Summor därutöver görs tillsammans med ordförande.
Ändringsförlagen för hamn-och slipreglerna samt för stadgarna godkändes.


10. Fastställande av medlems-, slip- och bryggavgifter för 2019 samt betalningsdatum.
Styrelsens förslag till oförändrade avgifter och betalningsdatum för kommande år godkändes.


11. Förslag till budget 2018
Budgeten för innevarande år visar att vi får ett underskott på 29.000 kronor.
Intäkterna beräknas bli 172.000 kronor – men utgifterna uppskattas till 201.000 kronor
(bilaga 7).
Budgeten godkändes av årsmötet.


12. Rapporter och skrivelser
Fanns inga anmälda


13. Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att behandla.


14. Avslutning
Vår avgående ordförande Sabina Schnegotzki avtackades med blommor av Bo Altun.
Bo framhöll att Sabina hade gjort ett förtjänstfullt arbete under 2016 och 2017 och att vi alla beklagar att hon nu lämnar posten som ordförande.
Sabina tackade styrelsens medlemmar för ett bra samarbete och att arbetet inte varit betungande, tack vare goda insatser av hela styrelsen.Vid protokollet

Lars GustavssonJusteras:

Anette Johansson Sören Andersson 


   
Av: Lars Gustavsson  
2017-05-21 20:14:21
Uppdaterad: Lars Gustavsson  
2018-02-20 11:39:51

Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!